Kvietimai

Bendrasis konkursas „Regionų kultūros projektai, mažinantys kultūrinę ir socialinę atskirtį“ (galioja iki 2011-01-31)

Terminas2011-01-31
Rezultatai
KonkursasBendrasis konkursas „Regionų kultūros projektai, mažinantys kultūrinę ir socialinę atskirtį“
SVARBU

Paraiškas (2 originalus ir 4 kopijas) konkursui reikia siųsti ministerijai adresu:
Regionų kultūros projektai, Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius;
Taip pat privaloma išsiųsti paraišką elektroniniu paštu adresu: pf@osf.lt

Finansavimas

Mažiausia iš abiejų šaltinių – Kultūros ministerijos (toliau – ministerija) ir Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje (toliau – PFL) – prašoma bendra suma turi sudaryti 15000 Lt, didžiausia – 60000 Lt.
Pildyti reikia vieną bendrą paraiškos formą, kurios biudžeto dalyje prašoma atskirai nurodyti lėšų poreikį iš ministerijos ir iš PFL.

Su kiekvienu projekto vykdytoju ministerija ir PFL pasirašys atskirą sutartį. Ministerija ir PFL projektus finansuos, pasirašys sutartis ir už skirtas lėšas atsiskaityti reikalaus remiantis atskiromis finansavimo taisyklėmis.

Papildomas finansavimas yra būtinas

TipasKonkursas
Pagrindinės sritysKultūra ir menas
Paraišką gali teiktiNVO, Valstybinės institucijos

Konkursui paraiškas gali teikti ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, veikiantys kultūros srityje ir turintys paramos gavėjo statusą.

Regionas

Konkursas yra skirtas Lietuvos regioninėms kultūros organizacijoms arba organizacijoms, vykdančioms savo veiklą regionuose.
Jei paraišką teikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys) esančios kultūros įstaigos ir organizacijos, jų veikla privalo būti vykdoma Lietuvos regionuose.

Ar būtini partneriaiNe
Privalomi dokumentai
 • Pažymos apie Paramos gavėjo statuso suteikimą kopija
 • Projekto vykdytojo patirtį organizuojant kultūros ir meno projektus patvirtinantys dokumentai:
  -projekto vykdytojo veiklos aprašymas
  -panašių įgyvendintų projektų sąrašas
 • Ketinimų bendradarbiauti su partneriais sutarčių kopijos, kita su projektu susijusi medžiaga (jei yra)
 • Organizacijos registracijos liudijimo kopija
Aprašymas

Paraiškų prėmimą konkursui „Regionų kultūros projektai, mažinantys kultūrinę ir socialinę atskirtį“ Atviros visuomenės instituto Pagalbos fonda Lietuvoje skelbia kartu su LR kultūros ministerija

Konkurso tikslas – skatinti kultūros sklaidą Lietuvos regionuose, kuria siekiama mažinti kultūrinę bei socialinę atskirtį, stiprinti įvairius bendruomenių kultūrinius ir socialinius poreikius tenkinančius centrus, prisidėti prie regionų sociokultūrinės aplinkos gerinimo.

Konkursui gali būti teikiami projektai:

 • kultūrinės edukacijos veikla (muziejų, kultūros centrų, bibliotekų vykdomos tęstinės šviečiamosios programos; tradicinių amatų mokymo programos, orientuojančios į naujų darbo vietų sukūrimą; į kūrybinę veiklą įtraukiamos socialinės atskirties grupės, vaikai ir jaunimas; kultūrinės industrijos projektai; kūrybinės laboratorijos, stovyklos);
 • kultūrinės programos, padedančios atskleisti regiono savitumą ir įtraukiančios į veiklą bendruomenes (konkursai, akcijos, apžiūros, renginių ciklai, paveldo aktualizavimo darbai, įtraukiant į veiklą visų socialinių kategorijų gyventojus);
 • jaunimo kūrybinės iniciatyvos, nukreiptos į kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, rizikos grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą;
 • novatoriškos iniciatyvos, skatinančios profesionalaus meno sklaidą, kultūros prieinamumą (teatro, kino, muzikos, dailės, literatūros ir kt. projektai) regionuose.

Prioritetas teikiamas projektams:

 • kuriuose bendradarbiauja biudžetinės ir nevyriausybinės organizacijos, dalyvauja kitų sričių – švietimo, socialinis, žemės ūkio – sektoriai;
 • novatoriškoms veiklos formoms, kuriomis siekiama kultūros ir socialinės sanglaudos regionuose, didinamas kultūros prieinamumas, įtraukiamos socialiai pažeidžiamos grupės;
 • skatinantiems savanorystę, turintiems kitų rėmėjų paslaugomis ar lėšomis.

Paraiškos vertinamos vadovaujantis šiais kriterijais:

 • projekto aktualumas (ar projekto turinys atitinka konkurso tikslus);
 • projekto kokybė:
 • tikslų ir uždavinių aiškumas;
 • projekto veiklų (įgyvendinimo būdų) veiksmingumas, novatoriškumas;
 • žmogiškųjų išteklių pagrįstumas;
 • projekto geografinė ir tikslinių grupių aprėptis;
 • socialinės atskirties grupių, savanorių dalyvavimas;
 • įvairių organizacijų ir sektorių partnerystė įgyvendinant projektą;
 • numatomi rezultatai, išliekamoji vertė;
 • projekto veiklos tęstinumas;
 • projekto biudžeto pagrįstumas, rėmėjų indėlis (lėšomis, paslaugomis ir kt.).
Nuorodos
Atsakinga institucija

Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje vadovė
VšĮ "OSFL projektai", Didžioji g. 5, Vilnius LT - 01128
Tel.: (8 5) 266 1207
Mob.: 8 616 78998
Faks.: (8 5) 268 5512
El. paštas: pf@osf.lt, elona@osf.lt

Kultūros ministerija
J. Basanavičiaus g. 5,
LT-01118, Vilnius

Papildoma informacija teikiama:
tel. (8 5) 219 3445 (R. Sinkevičiūtė, r.sinkeviciute@lrkm.lt);
tel. (8 5) 219 3444 (I. Seliukaitė, i.seliukaite@lrkm.lt);
tel. (8 5) 2661207; 8 616 78 998 (E. Bajorinienė, elona@osf.lt ).

Partnerių paieška

Paslauga galioja tik nariams.

Ieško partnerių

Vardas
Organizacijos pavadinimas
Pastabos partneriams